Verslag ALV Verenigingsbestuur, 20 maart 2017

Aanwezig:
Ton Selhorst, Peter Bemelman, René van Kesteren, Bart Warmerdam, Sandra Bijwaard, Maarten van de Nouland, Hans de Wolf en Dirk Witteman.

Opening en vaststelling agenda

 • Ton opent de vergadering. Er zijn vanuit de vergadering geen aanvullingen op de agenda.

Mededelingen

 • Er is een bericht van overlijden ontvangen van de heet Piet Duivenvoorden uit Noordwijkerhout.
 • Er is een uitnodiging ontvangen van de Jeu de boules vereniging uit Lisse, Les boules fleuries i.v.m. het 25-jarig jubileum. Besloten wordt om geen gebruik van de uitnodiging te maken. Dirk deelt dit mee aan de Jeu de boules vereniging.

Notulen ALV 2016

 • Door omstandigheden zijn de notulen nog niet beschikbaar. Deze zullen in de volgende bestuursvergadering behandeld worden. Ton levert deze aan.

Financiën RTV: financieel meerjarenoverzicht + meerjaren onderhoudsplan.

 • De kascommissie, bestaand uit Rob Hoppenbrouwer en Dylan Plijter, heeft de boeken van het verenigingsbestuur RTV De Bollenstreek gecontroleerd. Er zijn geen omissies geconstateerd en de kascommissie adviseert de algemene vergadering het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in en verleent het bestuur decharge.
 • Er worden vraagtekens geplaats bij de post “lening bank” dit betreft een annuïteiten lening. In het meerjarenoverzicht wordt lineair afgelost. Dirk zoekt uit hoe het werkelijk zit.
 • De vergadering concludeert dat de vereniging een gezonde financiële huishouding voert, waarbij toekomstige uitgaven gewaarborgd zijn.
 • Hans de Wolf vraagt of er middelen beschikbaar zijn om een veiligheidsrail op het dak van het gebouw te realiseren. Gezien het belang van veiligheid besluit de vergadering de rail aan te laten leggen. Bart regelt dit.

Kantinebeheer

 • Vanuit de vrijwilligers is de vraag gekomen om eenduidigheid in formaat en verpakking. De vrijwilligers wordt verzocht de praktische haalbaarheid te onderzoeken.

Clubhuis, onderhoud en vrijwilligers

 • De maatregelen die getroffen zijn om het energieverbruik te beperken leiden tot resultaten. Het elektriciteitsgebruik daalt van 11.000 naar 6.000 KWh. Het gebruik van gas van 2.200 naar 2000 m3.
 • Maandag 27 maart 2017 is er een bijeenkomst met de gemeente Lisse over het onderhoudsplan Ter Specke. Het is nog niet duidelijk waar het overgaat en wat de eventuele consequenties zijn. Ton, Bart en Peter gaan naar de bijeenkomst.
 • Over de nieuw te realiseren sporthal voor F.C. Lisse en de bijbehorende infrastructuur is niets meer vernomen.

Bestuurssamenstelling

 • Sandra Bijwaard wordt bedankt voor het tijdelijk invullen van de functie van penningmeester.
 • Dirk Witteman stelt zich voor en wordt benoemd tot secretaris/penningmeester.

Communicatie en website.

 • De communicatie kan beter. Er wordt gediscussieerd over mogelijke oorzaken en gevolgen. De vergadering besluit om het gebruik van de website te verbeteren. Vertegenwoordigers van het verenigingsbestuur, de Ren- en de Tourvereniging zullen een instructie krijgen hoe content geplaatst kan worden. Indien Sander Kivits kan, vindt dit plaats op 4 april 2017. De voorzitters nodigen kandidaten uit voor de instructie.

Activiteiten 2017 Ren- en Toerafdeling

Renvereniging:

 • Voor het eerst een open competitie tijdrijden.
 • Gran Fondo Amsterdam is een toertocht die 25 mei plaats vindt. In de route is een tijdrit bij RTV de Bollenstreek opgenomen
 • Rotary Lisse heeft verzocht mee te werken aan een triatlon.
 • Tour de Lis
 • Najaar klassiekers.
 • Noordwijk Lady Classic
 • RTV De Bollenstreek is met 2 mannen en 5 vrouwen vertegenwoordigt bij Swabo.

Tourvereniging

 • De drukbezochte toertochten op zondag
 • “Fiets en Geniet”
 • Duin en Bollentour
 • Bollenstreek Classic
 • I.v.m. met twee recente ongevallen is de Tourvereniging begonnen met het registreren van ongevallen. Aan het einde van het seizoen vindt een evaluatie plaats.

Rondvraag en sluiting

René van Kesteren

 • Er komt een overleg over het ongewenst parkeren op het voorterrein.
 • René doet een voordracht voor lid van verdiensten. Het bestuur stemt hiermee in.
 • Er wordt geen avond georganiseerd voor de vrijwilligers. Er wordt aan een alternatief gedacht, in de eerstvolgende vergadering wordt dit besproken.
 • Aan de cursus hoe een AED te gebruiken, hebben 27 mensen deelgenomen.

Bart Warmerdam

 • Bart informeert of er iets gedaan is met het gras aan de rand van de baan. Dit wordt meegenomen in het overleg met de gemeenste Lisse.

Hans de Wolf

 • Bij publicatie van nieuws op de website komt de publicatiedatum in de titel. Dit kan verwarrend werken met wanneer iets plaats vindt. Tijdens de uitleg over de website van 4 april wordt dit meegenomen.
 • Graag publiceren hoe het opzeggen van het lidmaatschap gaat.
 • Graag communiceren over de functiewisseling van Sandra naar Dirk.

Sandra Bijwaard

 • Er loopt een abonnement voor Clouddiensten bij KPN. Omdat niemand van het bestuur hier bekend mee is wordt besloten dit abonnement op te zeggen.
 • Peter wordt als 3e sleutelhouder aangemeld bij Europac.

Ton Selhorst sluit de vergadering

Dirk Witteman

29 maart 2017

Back to Top